integrative database of quantitative Post-Translational Modifications in plants
About us
This study was performed by Han Xue, Qingfeng Zhang, Panqin Wang, Bijin Cao, Chongchong Jia, Ben Cheng, Yuhua Shi, Wei-Feng Guo, Zhenlong Wang, Ze-Xian Liu and Han Cheng

Han Xue, Panqin Wang, Bijin Cao, Chongchong Jia, Ben Cheng, Yuhua Shi, Zhenlong Wang and Han Cheng are from

School of Life Sciences, Zhengzhou University,

100 Science Avenue,

Zhengzhou 450000, P. R. China


Qingfeng Zhang and Ze-Xian Liu are from

Sun Yat-sen University Cancer Center,

Building 2#20F, 651 Dongfeng East Road,

Guangzhou 510060, P. R. China


Wei-Feng Guo is from

School of Electrical Engineering, Zhengzhou University,

100 Science Avenue,

Zhengzhou 450000, P. R. China


Email: liuzx AT sysucc.org.cn

Tel/Fax: +86-20-87342025

Email: chenghan AT zzu.edu.cn

Tel/Fax: +86-0371-67780989